Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ , Αποστολή προσκλήσεων για εκτέλεση σκοπού Κληροδοτημάτων του Δήμου μας για το έτος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ ( ΡΑΚΕΙΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ
Ταχ. Διεύθυνση: Οινώνης 3
Τηλ: 2297320065
Φαξ: 2297025099
Αίγινα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ ( ΡΑΚΕΙΟ)
Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2014 λαμβάνοντας υπόψιν τη διαθήκη του Σπυρίδωνος Παναγ. Αλυφαντή
και το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν. 4182/2013 αποφάσισε ομόφωνα (αρ. απόφασης 5/2014) να γίνουν όλες
οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ
ΑΛΥΦΑΝΤΗ) για το έτος 2015 ως εξής :

− θα ενισχυθούν οικονομικά αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την
Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των 2.000,00 €, το οποίο θα μοιραστεί

σε προπτυχιακούς φοιτητές
− Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ)
– Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
1. - Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων εγγράφων.
2. - Πρόσφατο Πιστοποιητικό σπουδών
3. - Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 09-01-2015 έως και την Δευτέρα 19-
01-2015
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο
2297320065

Τ.Κ 10438- Αθήνα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
 
---------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

Αίγινα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 53
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Οινώνης 3
Τηλ: 2297320065
Φαξ: 2297025099
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
Τ.Κ 10438- Αθήνα
Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2014 λαμβάνοντας υπόψιν τον οργανισμό Διοικήσεως και
διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος Ιουλίας Κάτσα (ΦΕΚ 54/1960) αποφάσισε ομόφωνα (αρ.
απόφασης 5/2014) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός
του Κληροδοτήματος ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ για το έτος 2015 ως εξής
:
− θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, δύο (2) κορίτσια καταγόμενα από πατέρα και
μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί
το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ σε κάθε
κορίτσι.
− Για την εκλογή των κοριτσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον της Διαχειριστικής
Επιτροπής του Κληροδοτήματος.
− Οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ ) – Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων
εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση για μόνιμη κατοικία (διανέμεται από το Δήμο)
4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο
Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (διανέμεται από το Δήμο)
- Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση
προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 45 ετών. Επίσης μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση περισσότερα του ενός κοριτσιού από την ίδια οικογένεια.
6. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος έτους 2014.
- Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται, θα ληφθεί υπόψη το προσωπικό της εισόδημα, το οποίο θα
πρέπει να είναι μέχρι επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ.
- Το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν θα ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων
(7.000,00) ευρώ για οικογένειες με έως δύο τέκνα. Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει
περισσότερα από δύο ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά
χίλια(1.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
7. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ξεπερνά το ποσό των 7.000,00 € , θα
προσκομίζει και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης έτους 2014.
8.Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφερόμενες των οποίων το οικογενειακό ή
προσωπικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο των προαναφερόμενων ορίων, επειδή κατά τον
έλεγχο των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια πλην της απορίας
(ασθένεια ενδιαφερόμενης ή μέλους της οικογένειας, αναπηρία, μονογονεϊκή οικογένεια,
τέκνο διαζευγμένων, πολύτεκνοι κ.λ.π) Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες
επικαλεστούν κάποιο από τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να
προσκομίσουν το αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 09-01-2015 έως και την Δευτέρα
19-01-2015
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο
2297320065.
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

---------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Οινώνης 3
Τηλ: 2297320065
Φαξ: 2297025099
Αίγινα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
Τ.Κ 10438- Αθήνα
Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2014 λαμβάνοντας υπόψιν τον οργανισμό Διοικήσεως και
διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ (ΦΕΚ 310/1942) αποφάσισε ομόφωνα
(αρ. απόφασης 6/2014) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο
σκοπός του Κληροδοτήματος για το έτος 2015 ως εξής :

− θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, πέντε (5) κορίτσια καταγόμενα από την Αίγινα.
Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, δύο
χιλιάδες (2.000,00) ευρώ σε κάθε κορίτσι.
Η εκλογή των κοριτσιών θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατόπιν
συνεδρίασης και αν η εκλογή αυτών συμπέσει με την εκλογή περισσότερων των πέντε κοριτσιών,
τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση
− Οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ) – Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων
εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο
Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (διανέμεται από το Δήμο)
- Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση
προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 45 ετών. Επίσης μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση περισσότερα του ενός κοριτσιού από την ίδια οικογένεια.
5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος έτους 2014.
- Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται, θα ληφθεί υπόψη το προσωπικό της εισόδημα, το οποίο θα
πρέπει να είναι μέχρι επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ.
- Το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν θα ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων
(7.000,00) ευρώ για οικογένειες με έως δύο τέκνα. Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει
περισσότερα από δύο ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά
χίλια(1.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
6. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ξεπερνά το ποσό των 7.000,00 € , θα
προσκομίζει και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης έτους 2014.
7.Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφερόμενες των οποίων το οικογενειακό ή
προσωπικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο των προαναφερόμενων ορίων, επειδή κατά τον
έλεγχο των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια πλην της απορίας
(ασθένεια ενδιαφερόμενης ή μέλους της οικογένειας, αναπηρία, μονογονεϊκή οικογένεια,
τέκνο διαζευγμένων, πολύτεκνοι κ.λ.π) Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες
επικαλεστούν κάποιο από τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να
προσκομίσουν το αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 09-01-2015 έως και την Δευτέρα
19-01-2015
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο
2297320065.
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
Δημοσίευση σχολίου