Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Τριήμερες Ἐκδηλώσεις εἰς τάς Ἀθήνας καί εἰς τό Ναύπλιον διά τήν Προσωπικότητα τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια 30η Μαΐου ἕως 1η Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)
Τηλ. 210 - 7272204, fax 210 -7272210
....................
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
ΤΗΛ. 210- 7272212-213
E - mail : Politistikitautotita@yahoo.gr

''Τριήμερες Ἐκδηλώσεις εἰς τάς Ἀθήνας καί εἰς τό Ναύπλιον διά τήν

Προσωπικότητα τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια

30η Μαΐου ἕως 1η Ιουνίου 2014 ''
'Ημερίδα
ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν

εἰς τήν Αἴθουσαν τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς

εἰς τάς Ἀθήνας τήν Παρασκευήν 30ήν Μαΐου 2014

ΘΕΜΑ : «Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας,

ὡς πρότυπο Πολιτικοῦ Ἡγέτου»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014

Πρόεδρος τῆς Συνεδρίας: Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Ἁλμυροῦ
κ. Ἰγνάτιος – Πρόεδρος τῆς Ε.Σ.Ε. Πολιτιστικῆς Ταυτότητος
17:00 Ἔναρξις τῆς Ἡμερίδος.
Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερωνύμου
Χαιρετισμός τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως καί Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
κ. Εὐαγγέλου Βενιζέλου


17:30 - 17:50 Είσήγησις τοῦ Έλογιμωτάτου κ. Άνδρέου Κούκου,
Καθηγητού Νεωτέρας Ίστορίας στή Σχολή Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί Προέδρου Ἐταιρείας Μελέτης Ἔργου «Ἰωάννη Καποδίστρια», μέ θέμα: «Ἡ δυναμική τῆς στρατηγικῆς τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια ἀπό τήν ἀρχή τῆς πολιτικῆς του σταδιοδρομίας στήν Ἑπτάνησο Πολιτεία ἕως τήν ἵδρυση τῆς Φιλομούσου Ἑταιρείας στήν Βιέννη (1800 - 1814)».

17:50 - 18:10 Εἰσήγησις τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου
κ. Ἐμμανουήλ Γιαννούλη, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, μέ θέμα: «Ἡ ἄφιξις τοῦ Καποδίστρια στήν Αἴγινα, ἡ ὁρκομωσία τῆς πρώτης ἐπισήμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό καί ἡ διετής ἄσκησις τῆς κυβερνητικῆς ἐξουσίας ἀπό τό νησί (1828 - 1829)».

18:10 - 18:30 Εἰσήγησις τοῦ Δρ Χαραλάμπους Μηνάογλου, Μέλους τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, μέ θέμα: «Ἡ πολιτική θεωρία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια».

18:30 - 18:50 Εἰσήγησις τοῦ Δρ Δημητρίου Μεταλληνοῦ, Διδάσκοντος εἰς τό Ἰόνιον Πανεπιστημιον, μέ θέμα: «Ὁ ἑλληνορθόδοξος ἡγέτης
Ἰωάννης Καποδίστριας».


18:50 - 19:10 Συζήτησις ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων καί λῆξις τῆς Ἡμερίδος.
Δημοσίευση σχολίου