Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 1ηςΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 1ηςΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για τη διενέργεια των Εξετάσεων

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014.

Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής

 Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι

ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους έως την 30.06.2014 και είναι δικαιούχοι

Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

ΙΙ. Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης


Από σήμερα, 23.07.2014 ξεκινά η διαδικασία υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής

της αίτησής τους στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ( www.eoppep.gr).

 Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος:

Για όλες τις ειδικότητες, εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων

Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», καταθέτει στο λογαριασμό του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94,

ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494) εξέταστρα ποσού πενήντα ευρώ

(50,00 €) για κάθε μέρος της εξέτασης, στο οποίο συμμετέχει, και συγκεκριμένα:

α) για το Θεωρητικό Μέρος πενήντα ευρώ (50,00 €)

β) για το Πρακτικό Μέρος πενήντα ευρώ (50,00 €)

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά τις 12:00 μ.μ., την επόμενη

εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση των παραπάνω εξέταστρων, (βλέπε Οδηγίες εγγραφής

στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2014 στο δεξί μέρος της

ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 Δικαιολογητικά συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για όλες τις ειδικότητες, εκτός της

ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», είναι

i. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Συμμετοχής.

ii. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

iii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

iii. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει

ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το

διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης

για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν

προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός, προσκομίζεται και

πιστοποιητικό γεννήσεως.

iv) Απόδειξη καταβολής των ως άνω εξέταστρων

1) Από 23.07.2014 έως 01.08.2014, οι απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. της χώρας, των Ι.Ε.Κ.

άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών

τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ.,

που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971, αποστέλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ώρες λειτουργίας

πρωτοκόλλου 7.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ.), αποκλειστικά μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς,

σε κλειστό φάκελο την Αίτηση σε έντυπη μορφή και τα Δικαιολογητικά, στην ταχυδρομική

διεύθυνση «Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής», με την παρακάτω

Προς : Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής

Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

1ης Περιόδου 2014

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. ή .......

(ΝΟΜΟΥ)...... - (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) .......

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην

Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 31.7.2014.

2) Από 23.07.2014 έως 05.08.2014, οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. της χώρας αποστέλλουν

στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 7.30 έως 15.30), αποκλειστικά μέσω εταιρίας

ταχυμεταφοράς, σε κλειστό φάκελο την Αίτηση σε έντυπη μορφή και τα Δικαιολογητικά, στην

ταχυδρομική διεύθυνση «Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής», με

την παρακάτω ένδειξη:

Προς : Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής

Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ.

(ΝΟΜΟΥ)...... - (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) .......

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην

Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 4.8.2014.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού

μέρους θα ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την 10.09.2014, αφού ληφθεί υπόψη ο

αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια.

ΙΙΙ. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης (Κατάλογος Ερωτήσεων).

Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) της ειδικότητάς τους μέσω της ιστοσελίδας

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr), στην ενότητα http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-
exams/themata_exetaseon, με δική τους επιμέλεια.

 Η υποβολή της Αίτησης σε έντυπη μορφή και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται

μόνο με αποστολή μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς.

Τυχόν υποβολή της Αίτησης σε έντυπη μορφή και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός

των ως άνω προθεσμιών θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή. Οι υποψήφιοι φέρουν

την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που η Αίτηση δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

απορρίπτεται.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ

 ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοσίευση σχολίου