Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ)
με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα
ακόλουθα:

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 24:00 λήγει η δυνατότητα
ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Υπενθυμίζεται ότι τo Πρόγραμμα έχει ως σκοπό: α) την τόνωση της πρόσβασης
στην απασχόληση και της ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και
των ανενεργών ατόμων και β) την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να
ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της
τρέχουσας κρίσης.

Τον τροποποιημένο Οδηγό του προγράμματος, το Έντυπο Υποβολής όπως
και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν
στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.antagonistikotita.gr,
www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.efepae.gr, και www.elanet.gr από όπου
και μπορούν να εκτυπωθούν.

Για τυχόν αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 4, 5ος ορ., 10671 Αθήνα, τηλ.:210
3390821, στο ΕΒΕΑ, το ΕΒΕΠ, τα Επιμελητήρια Λέσβου, Σάμου και Χίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό
Δημόσιο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ
Δημοσίευση σχολίου